گروه تجاری استیلا

در مرداد ماه 1393 به فعالیت خود رسمیت بخشید و راهبران و بنیانگذاران آن پس از نزدیک به 4 سال فعالیت در حوزه بازاریابی شبکه ای تصمیم گرفتند در قالب گروه تجاری “اســتیلا ” از طریق ارتقاء مهارت های تجاری و مدیریتی افراد علاقمند و مستعد به تجارت کارآفرینی کنند .اعضـاء این گروه با همـکاری شـرکت نیوشـانیک می کوشند تا با هدایت و حمـایت از اعضـاء در قالب تجارت مدرنی تحت عنوان (( بازاریابی شـبکه ای )) به آنها کمک کنند تا مهـارت های اصلی و ضـروری برای راه اندازی یک کسـب و کار مستقل و خودساخـته را به شکلـی عملـی تجـربه کننـد .در اسـتیلا کسی در استخدام دیگری نیست و این امر باعث شده تا محیطی امن و بستری مناسب برای رشد و پیشرفت کارآفرینان بوجود آید. اسـتیلا پیرو شعار شرکت نیوشانیک مبنی بر “ با توانـمندی زنان ، فـردایی بهتـر در راه است ” کوشیده است بستری امـن و مناسـب جهت اشـتغال و کـارآفرینی بانوان ایـرانی ایجـاد نمـاید. “اســتیلا” متشکل از دپارتمان های مختلفی است که هر یک با تمـرکز بر حـوزه های تخصصـی مخـتلف ضمـن ارائه راهـکارهای کارآمد و خلاقانه به رشد و توسعـه سطح مهارت ها و نگرش اعضاء کمـک می کننـد.پذیرش مسئولیت اجتماعـی در کنار فعالیت تجـاری از جمـله اصـول مرامنامه این گـروه است و در این راستا تاکنون پروژه های کشوری زیادی توسط گروه تجاری “اســتیلا” به مرحله اجـرا گـزارده شده است و نتایج چشـمگیر و ملمـوسـی رقـم زده است .

گروه تجاری استیلا

در مرداد ماه 1393 به فعالیت خود رسمیت بخشید و راهبران و بنیانگذاران آن پس از نزدیک به 4 سال فعالیت در حوزه بازاریابی شبکه ای تصمیم گرفتند در قالب گروه تجاری “اســتیلا ” از طریق ارتقاء مهارت های تجاری و مدیریتی افراد علاقمند و مستعد به تجارت کارآفرینی کنند .

اعضـاء این گروه با همـکاری شـرکت نیوشـانیک می کوشند تا با هدایت و حمـایت از اعضـاء در قالب تجارت مدرنی تحت عنوان (( بازاریابی شـبکه ای )) به آنها کمک کنند تا مهـارت های اصلی و ضـروری برای راه اندازی یک کسـب و کار مستقل و خودساخـته را به شکلـی عملـی تجـربه کننـد.

اسـتیلا پیرو شعار شرکت نیوشانیک مبنی بر “ با توانـمندی زنان ، فـردایی بهتـر در راه است ” کوشیده است بستری امـن و مناسـب جهت اشـتغال و کـارآفرینی بانوان ایـرانی ایجـاد نمـاید.

Telegram
Instagram
aparat
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
Telegram
Instagram
aparat
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست